" મૌન " તુટશે તો ખળભળાટ થશે , મૌન.....
" મૌન " તુટશે  સદા ગણગણાટ થઈ  જશે 
  માનવ   જાગશે  ખળભળાટ    થઈ   જશે .

" હું "   ને "  તું "  નો,સરવાળો  ક્યાંથી થશે ,
  માનવ  અહમની  બાદબાકી    થઇ   જશે .

  મૌન   ધર્યું   તેથી   કાયનાથે  સદીઓંથી  ,
  તે  તુટશે તે સમયે ,ધરતીકંપ  થઈ  જશે .

  ફાટશે, જવાળાઓ   મોઝાઓ    ઊછળશે ,
  માનવ    જાતની   બાદબાકી  થઈ   જશે   . 

  મૌન" ચાતક " ધરી  માંડજે  મિટ ગગને  
  બેચાર અમી છાંટ માટે વાદળા થઈ જશે     

Post a comment

0 Comments