ખન ખન કરતા ક્ગન ના અવાઝ શમી ગયા ,ખુદા મય થઇ ગયા ........
ખન ખન કરતા ક્ગનના અવાઝ શમીને સદા શાંત થઈ ગયા ,
સમયના   ડૂબેલા  પડઘાઓ . શમીને  સદા  શાંત  થઈ  ગયા ,

કોઈ    ઉભું     હોય  કિનારે    ભવભવની    તરસ   છીપાવવા ,
એવા   અવિરત  તરસ્યા   જળ   ક્યારના   ,ખારા  થઈ   ગયા .

ચમકતા   લલાટ   બિંદુ   સમા   તારા  સદાબહાર ઝગમગતા ,
એવા   છળકપટ  કિસ્મતના , ક્યારના   તમાશા    થઈ   ગયા .

સુતો     હતો    એ    નિરાંતથી ,   નથી    ઉઠવાના    કાયમના ,
એને  છોડ્યો  હાથ  જિંદગીનો, ને  ક્યારના આબાદ થઈ  ગયા .

"ચાતક "     ક્યાં      ઉગારશે   હંમેશા    દુઆ   કે    બદ   દુઆ ,
ઝળહળ    જિંદગીમાં   ખુદા   હતા    ને   ખુદામય  થઈ   ગયા


Post a comment

0 Comments