દિલ ની વાત છે દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,ચાતક

દિલ  ની  વાત  છે  દિલ સુધી રાખો તો સારૂ,
આજ રીતે  દિલ  ને  તમારું  ગણો  તો   સારૂ ,
વાત બહાર નીકળે એટલે વતેસર થઈ જાય ,
નગરમાં ફરીને આવે એટલે વંઠેલ થઈ જાય .
ચાતક

Post a comment

0 Comments