ઉડતો ઉડતો કાગડો બેઠો બારીમાં ચાતક


ઉડતો   ઉડતો  આવી   કાગડો   બેઠો   બારીમાં ,
એ    કદી    નહીં   આવે   ઈશારે    ક હી    ગયો

એક    હતી  લાગણી         સંઘરેલી     હદયમાં
ઉડતો  ઉડતો સળગતી  લાગણી ભીંજાઇ  ગયો .

ખનખન  રૂપિયા કદી   ના  ખખડયા   ઝોળીમાં ,
એક એક ગણીને  બુદ્ધિના માપદંડ ખોટા પડ્યા .

એક પછી એક નામ ભૂસાતા  જાય આલ્બમમાં ,
સમયની સાથે સ્મૃતિમાં વેતરાતા જાય સબંધો .

ભૂત,વર્તમાન,ને ભવિષ્ય નથી કશું  જીંદગીમાં ,
આખો ને  આખો માનવી  મુર્ખ   બની   વિધાય .
ચાતક

Post a comment

0 Comments