વફાદારીનો નમુનો બતાવવા જગતને ,ચાતક


વફાદારીનો    નમુનો   બતાવવા   જગતને ,
શો-કેશ જેવી કારમાં ,લઈને ફરે છે  કૂતરાને,
બેઠો    છે   બાજુમાં   મૈાન    વ્રત     રાખીને ,
શરમાવે છે આખી આલમમાં માનવ જાતને
ચાતક

Post a comment

0 Comments