મોહબ્બત કરી છે ,સીતમોનો પ્રહાર દે ,!ચાતક

મુહબ્બત  કરી  જાનમ સીતમનો પ્રહાર દે ત્યાં નથી પોહચ્યાં
મુહબ્બતની જાનમ,તાસીર છે કિન્તુ  સીતમો   નથી પોહચ્યાં


મને  ઓહ    ચાહનાર   વેદના    તું    પારાવાર    દે  જાલીમ   
કરામત   છે    દુઆઓંની   કિન્તુ   ઝખ્મો   નથી      પોહચ્યાં


ગુનાહો   હોય   જાલીમ    જો    કર્યા    તેના     ખુલાસા      દે !,
ખુલાસા  જો   થયા  ના   હોય  તો ગુનાહો     નથી    પોહચ્યાં


મઝધારમાં  નાવ    ડૂબે     એ  પહેલા , પતવાર   આપી   દે !
તરસ્યા  તૃષ્ણા  માટે  રહ્યાં  કિન્તુ  , વિસામે  નથી   પોહચ્યાં


તકાદો     દર્દ નો    એવો    હૃદય   ને    સ્પંદન    આપી    દે !
જીવનના "ચાતક" રસ્તે   સોદા   કર્યા , પંથે   નથી પોહચ્યાં

ચાતક  
. ,

Post a comment

0 Comments