શહેરમાં ફરતી ઉભી લાશને ગણી બતાવ,ચાતક ,


ફરતી       શહેરમાં      લાશને       તું        ગણી       બતાવ ,
જગના     ગટાવી      ઝેરને      અમૃત   તું     કરી    બતાવ .


અરમાન        ઘરની      અટવાય        મંઝિલ       શહેરમાં ,
ફૂટપાટ      ઉપર     એક    પણ     ઝુપડું   કરી        બતાવ .


વેદના   ઝાંઝવાની   શું     એ    સમજાતી   હોય    શહેરમાં ,
શૂન્યતા        અંજપાની     આગમાં      પીંગળી      બતાવ .


શ્વાસની      અટકળોમાં       છળથી       જીવવા     શહેરમાં ,
ભડભડ       લાગણીના      અગ્નિમાં     સળગી      બતાવ .


નાસૂર       ઘાની      ચીસ      કોણ     સાંભળે        શહેરમાં ,
ઊભરાતા     શહેરમાં      "એક માનવ"     શોધી     બતાવ .


સુખદુઃખ    જેવું  "ચાતક"   કંઈ     નથી     આ     જગતમાં ,
ભૂત-ભવિષ્ય  વહેમ  છે   "આજનો"  ઈલાજ   કરી  બતાવ .

ચાતક

Post a comment

0 Comments