સૂરજ કદી છળ નથી કરતો ઊગવામાં ,ચાતક


સૂરજ      ઊગવાના     પ્રકાશમાં   છળ        ન       થાય  ,  
આલમના   પ્રારબ્ધમાં     પ્રભાત   થાય    કે   ન    થાય .

ભીનાશ       નયનોમાં ,        જખ્મો       જિગરની      છે 
આંસુ   સુકાયેલા          નવાં    થાય    કે       ન     થાય .

શહેરમાં     મદારીના      ખેલ     હવે      નિષેધ     થયા                 
શહેરમાં  વગાડે   બીન      માનવ   થાય  કે  ન     થાય.

બે          હાથ     ભેગા     થઈ        જતા        પ્રાર્થનામાં ,
ખોતરતાં      ઉઝરડા       પ્રાર્થના  થાય    કે   ન   થાય.

પ્રજ્વલિત    મીણબતી      એટલે       સદાય        રાખી ,
અંધકાર   પાયમાલી   નો       પ્રકાશ  થાય  કે  ન  થાય .

"ચાતક"    ઊંડાણમાં    ક્યાંક     ફૂટે      પરપોટા    જેવું ,
ઊર્મી  સળગે   વરસાદમાં   ઠંડક   થાય   કે     ન   થાય.
 ચાતક

Post a comment

0 Comments