ઓંસાકીઆ તારી મધુશાળામાં મય પીવડાવામાં બેતલબ છેચાતક ,


 
મયખાનામાં સાકીયા   મય   છલકાવામાં  તું   બેતલબ   છે ,
છલકાયેલા મય -જામ ની  અદાઓમાં  તારું  દિલ  બેધડક  છે .


સનમ  શાના અવતરણો  ગાલ  ઉપર  મેંશના  બે અસર   છે ,
મિલનમાં આપણા   વય્ચે  મયખાનામાં  છે  તું  બેઅદબ છે .


કતલ    કરે    માશુકા      એની    ફિકરનો  ડર   કયાં   રહ્યો ,
રહેમ  મોટા  જુલ્મોની રહી  નાનાની . સદા  ક્યાં  બરકત છે  


કરમના  ઘા   ઝીલ્યાં  જાલિમ,  ખંજરમાં   ક્યાં  કતલ   છે,
મયખાનામાં  સનમ  આવ્યા ત્યારથી અવિરત કયામતમાં છે .


સિતમગર   સદા   કટારી   ખંજરની  જિગરને   આદત   છે ,
'
ચાતક' ને સદા ગુલથી  વીંધનારના  સિતમથી મોહબ્બત  છે .
.

ચાતક
 

Post a comment

0 Comments