પાણી હું ગામે ગામના પીતો રહ્યો ,ચાતક


પાણી   હું    ગામે   ગામના  પીતો     રહ્યો ,
તારા   શહેરમાં   આવીને    તરસ્યો   રહ્યો


ક્યાંથી વરસીને વાદળ ભીના ઘોર   થયા ,
તારા  આંગણમાં  આખે  આખો કોરો  રહ્યો ,


બેઠો     હતો   હું    હારની   બાજી    લઈને ,
પામવા  તને  જીતના  પત્તાં   ફેંકતો  રહ્યો .


તારા   શહેરમાં   હું  વગોવાયો  અટવાયો ,
ઝેર ને અમૃત જામને ઘૂંટીને જીવતો રહ્યો ,


દોસ્ત  અને  દુશ્મન  છે  બધા દોસ્ત મારા ,
પ્રેમના     ફકીરી     જામને    પાતો   રહ્યો .


"ચાતક" ગગનમાં   બિન્દાસ   ઉડતો  રહે ,
ધરતી   ઉપર   હંમેશ  તું   પીંખાતો   રહ્યો

ચાતક

Post a comment

0 Comments