Showing posts from January, 2013Show All
સુખની રેખા સમય આવે મુઠ્ઠીમાંથી છટકી શકે છે ,ચાતક
સાજ ના જોઈએ યાદ ના જોઈએ ,ચાતક
દિવાલ ઉપરની છબીને બદલી નાખ ,ચાતક