આગ વિના ઘર સળગતા હોય છે ,મુકુલ દવે "ચાતક "


આગ   વિના  ઘર  કાયમ  સળગતા   હોય  છે ,
લોક    જઠરાગ્નિ   ઠાળી      જીવતા   હોય   છે ,
મંદિરમાં  પ્રભુ   સદાય  હોય   તમાશો   જોવા
જીવવાને વાંકે  લાશ  થઇ  રઝળતા  હોય   છે
મુકુલ દવે "ચાતક "


Post a comment

0 Comments