ઓહ  સાકી  સુરાના તોફાનમાં સાહિલ નથી હોતા
ઉઠ્યા નહીં હાથ દુઆમાં ખુદા શામિલ નથી હોતા
ને  સુરાહીના  સ્પર્શે ઘાવ તો  આસાન તો થઈ ગ્યાં
કેફની ખુમારીમાં એના ઘાવ તો કાતિલ નથી હોતા

મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments