સાથે ન ચાલો પડછાયા નો ધબકાર તો આપો

સાથે   ન   ચાલો   પડછાયા  નો   ધબકાર  તો   આપો
કોઈ હાથ નહીં ને સાથ નહીં પણ અણસાર  તો આપો
છે    પ્રેમમાં    તો    રંજ    ને    ખુશી,   ને  બેખુદી પણ
બસ  કોઈ  દિલની   ભાષાનો   પરવદિગાર  તો  આપો

મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments