તું આવ કે ના આવ મિલન ને વિરહનું તો નિવારણ નથી,મુકુલ દવે 'ચાતક'

તું  આવ  કે  ના  આવ મિલન ને  વિરહનું તો નિવારણ નથી
સૂકી   તમારી   આંખમાં  કોઈ   સવાલો  તો  અકારણ  નથી
ને ભીડ ભર્યા જગ મહીં દિલાસાનોય ખપ કોઈનો લાગે નહીં
બસ દૂર  લગ  દેખાય  આંખોમાં  તરસની લાગણી રણ નથી

 મુકુલ દવે 'ચાતક'


Post a comment

0 Comments