ઘટના ભરી એ ખુશ્બૂ મુજ હાથ પણ ઝાલી ગઈ 'મુકુલ દવે 'ચાતક'

ઘટના   ભરી  એ ખુશ્બૂ મુજ હાથ પણ ઝાલી  ગઈ
મૌનની દુર્ઘટનાં થી એ મુલાકાત  પણ  ખાલી  ગઈ
સ્વપનો ક્યાં  છે આંખમાં જે પણ ઠરી ગયાં પ્રભાતે
જે  જાગતી આંખે સપનાં જોવાની ટેવ  ચાલી  ગઈ

મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments