મન જ્યાં પણ ખોલ્યું ત્યાં હોઠ કેવી રીતથી બંધ રાખી શકું ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

મન  જ્યાં પણ  ખોલ્યું  ત્યાં હોઠ કેવી રીતથી બંધ  રાખી શકું
પ્રેમ જો હોય આંધળો  તો આંખ કેવી રીતથી અંધ રાખી શકું
અભરખાં ને તૃષ્ણામાં ભેદ પામી શક્યો અંધકાર અજ્વાસનો
લાગણીના  સંદર્ભના  પરપોટા  કેવી  રીતથી સંગ   રાખી શકું

મુકુલ દવે 'ચાતક'


Post a comment

0 Comments