આમતો દીવાસળી વિના સતત ઘર સળગતા હોય છે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

આમતો દીવાસળી વિના સતત ઘર સળગતા  હોય છે
લોક  હવા વિનાય  જઠરાગ્નિને થાળી જીવતા  હોય છે
ઈશ્વર તત્પર  છે  પ્રગટવા  પથ્થરમાંથી તમાશો જોવા
જીવતરના વાંકથી લોક લાશ થઈને રઝળતા  હોય છે

મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments