તુજ આંખોમાં રહું છું ને વહુ અશ્રુમાં ,શું કહું આને ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

તુજ આંખોમાં રહું છું  ને વહુ અશ્રુમાં , શું  કહું  આને
મુજ ને રંજ  યાદ આવે  હું રડું  પણ હું  શું  કહું  આને
ને ખુદા ખાતર તમે આ ભેદ કોઈને પણ કહેતા નહીં
બંધ  હોઠોમાં  કૈં  ગુફ્તગૂમાં  રહું  અંતે  શું કહું આને

મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments