એટલા પણ ના નજીક આવો કે કારણનો ભય લાગે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

એટલા પણ  ના નજીક આવો  કે કારણનો  ભય  લાગે
એટલા  ના  દૂર  ના  જાવો  રાજકારણનો   ભય  લાગે

દોસ્તો    મળ્યાં   ઘણા    કૈ    લાગણીઓ    ભીંજાઈતી
જ્યાં વહ્યાં અળગા થઇ આંસુ એ તારણનો  ભય  લાગે

મળ્યા  ચ્હેરા  મ્હોરાના  રાહ  ઉપર  ચાલ્યા  પણ  ખરા
મળ્યા ઓઝલ જે દર્પણો એના આવરણનો  ભય લાગે

જિંદગીની   આ  તરસ  મૃત્યુ  સુધીની  કેવળ   હોય  છે
એક    ટીપું   તૃપ્તિનું   જળ  મળે   રણનો   ભય  લાગે

શ્વાસના  હોવાપણાંના   ઉઝરડા  આ   પોલાણમાં  પડે
ઊતરું  ઊંડે  શૂન્યતાનો  બસ  અકારણનો  ભય  લાગે

મુકુલ દવે 'ચાતક'


Post a comment

0 Comments