સાવ ખાલી હાથ માગી તો જો ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

સાવ   ખાલી  હાથ   માગી  તો  જો
તારા   વજૂદને   તરાસી    તો   જો
પારદર્શક ઊભો ઊભો થઈ જવાનો
લોક   દર્પણ  ધરશે  ભાગી  તો  જો 
મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments