આ પ્રેમનો તાજમહલ બનાવવાનો પ્રશ્ર્ન ક્યાં છે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

આ પ્રેમનો તાજમહલ બનાવવાનો પ્રશ્ર્ન ક્યાં છે
પ્રણય  કબરની  ભીંત  ચણવાનો  પ્રશ્ર્ન  ક્યાં  છે
છું  જાત  ધૂમાડાની  પ્રેમને  ફૂંકવાની તો રીત  છે
કોઈ  યાદ  કરી ફૂલ પણ ચઢાવે એ પ્રશ્ર્ન ક્યાં છે
મુકુલ દવે 'ચાતક'
Scott International Men's Regular Fit T-Shirt (Pack of 3)

Post a comment

0 Comments