સખી, તું દ્વાર ખોલે તો રહસ્યના એ પડદા ખોલીશું ,મુકુલ દવે 'ચાતક '

સખી, તું દ્વાર ખોલે તો રહસ્યના એ પડદા ખોલીશું
અંધારે  ઘોર  એને   શોધવા  દીવો  સતત  ફૂંકીશું
સમજી કોઈ શકે ના એવા રહસ્યથી ભર્યા ગ્રન્થોને
શૂન્યતામાં  જઇ  આપણે  હસ્તરેખામાં એ વાવીશું
મુકુલ દવે 'ચાતક '

Post a comment

0 Comments