માટીના ઘડાને ભીતરથી ખાલીખમ રહેવા દે ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

માટીના ઘડાને ભીતરથી ખાલીખમ રહેવા દે
શૂન્ય  થઈ  જા અંતરથી  ખાલીખમ રહેવા દે
ભારે  થઈશ તો પુણ્યના સ્કંધો થશે વિંકલાંગ
સંચાર  છીછરા અંદરથી  ખાલીખમ રહેવા દે
મુકુલ દવે 'ચાતક'Post a comment

0 Comments