પથ્થર હોવાની આ તો બસ ખુમારી છે દુનિયામાં,મુકુલ દવે 'ચાતક'


પથ્થર  હોવાની  આ  તો  બસ  ખુમારી છે  દુનિયામાં
આમ  માનવ પથ્થરને પણ ચાહે તો ખુદા  બનાવી  દે
ને સમયનો દસ્તૂર પણ આજ છે માનવ જીવનમાં પણ
આજ પથ્થર માનવીને પુષ્પોમાં ઢાંકી ખુદા બનાવી દે

મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments