એક દિન આવશો ત્યારથી સાંજનો ખુમાર છે,મુકુલ દવે 'ચાતક'


એક   દિન  આવશો  ત્યારથી  સાંજનો  ખુમાર  છે
અસ્સલ તો તે દિવસની ઘડીથી નશીલી સવાર છે

હાથને  તાલી  દઈ  પાછી  વળેલીજ  અટકળો  છે
છે   પ્રશ્નોના  જવાબો   ને   ધબકારમાં   કરાર   છે

આંખમાં  પ્રેમનો   સાદ  જે   ના   રહી   શકે  છાનો
ગાલ  પર   અશ્રુ   અડે   ને   શ્વાસે   ઊંડે  પુકાર છે

આપ  તો  છો   અહીંયાજ   એ   જાણ્યા  પછી  પણ
આમ  કોને  શોધું   છું   શ્વાસમાં  એજ  આરપાર  છે

હોય  ઈશ્વર કે  જન્ન્ત જેવું તો  બન તું  મેઘનું ટીપું
એક બુંદ જોઈએ ચાતકને પાછાં સ્વપ્ના  હજાર છે

મુકુલ દવે 'ચાતક'

Post a comment

0 Comments