શુકુનથી એને હાથ ફેલાયા ઝંખનાની નિરાકારી થઈ ગઈ,મુકુલ દવે 'ચાતક'

શુકુનથી  એને  હાથ  ફેલાયા   ઝંખનાની   નિરાકારી   થઈ  ગઈ
બસ   કબૂલી   એને   દુઆ   મારી   ખરેખર   કિરતારી  થઈ ગઈ

એને    અદાથી    હોંઠ    મારા    ખુબ    નજાકતથી    ચૂમ્યાં    ને
રહ્યું     હોંઠે    નામ    ખુદાનું    ને    પરવરદિગારી    થઈ    ગઈ

એ    મહોબ્બ્તની    તરસને    આજ    એવી    સિફતથી   સ્પર્શ્યા
કોઈ  ગુનો  પણ  થયો  નહીં  ને  સજદામાં  અલગારી  થઈ  ગઈ

એને    ઇબાદતથી    મારા    રૂહને   ગળે   ખુશાલીથી   લગાવ્યો
મુજ નસીબે ના મળી મઝાર ને બસ જન્નતની ઈકતારી થઈ ગઈ

બસ   ખંખેરી   નાંખ   આવરણો   બધા   આ    સ્પર્શનો   છે   જાદુ
ભેટી  ફકીરને  આખરે  આ  તો   ખુદાઈની   બલિહારી   થઈ  ગઈ
મુકુલ દવે 'ચાતક'


Post a comment

0 Comments