પ્રીત લઇ બસ અમે વરસ્યાં.મુકુલ દવે 'ચાતક '

પ્રીત  લઇ  બસ અમે વરસ્યાં
આપણી ' હા' 'ના 'માં તરસ્યાં
હાથ આપ્યો ગણી અંધ જેવો
લઈ  સંજીવની તમે છલક્યાં
મુકુલ દવે 'ચાતક '

Post a comment

0 Comments