ટેરવે માર્યા ટકોરા સહજતાથી હૃદય પર, મુકુલ દવે 'ચાતક'

ટેરવે  માર્યા  ટકોરા  સહજતાથી  હૃદય પર
કૈક  પડછાયાજ ભીના થઇ મને ભીજી ગયાં
આખરે  આધાર  છે   દર્પણની  ધારણા  પર
હું પણામાં તો સમજના ઝાંઝવા થીજી ગયાં
મુકુલ દવે 'ચાતક'

 Terva killed Takora instinctively at heart
The cake shadows got wet and got me wet
Ultimately the basis is on the assumption of the mirror
I froze in the water


तेरवा ने ताकोरा को सहज रूप से दिल से मार दिया
केक की छाया गीली हो गई और मुझे गीला कर दिया
अंततः आधार दर्पण की धारणा पर है
मैं पानी में जम गया
CHATAK

Post a comment

0 Comments